BURSA ORHANGAZİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kamuoyunun Bilgisine (Atatürkçü Düşünce Derneğinin denetlenmesi)

İlçemiz yerel medya organlarında çıkan “Orhangazi Atatürkçü Düşünce Derneğine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kanunsuz ve usulsüz baskın yapıldığına” dair haberle ilgili olarak Orhangazi kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.  
Kamuoyunun Bilgisine (Atatürkçü Düşünce Derneğinin denetlenmesi)

Özel Öğretim Kurumları ile ilgili olarak;

1-T.C. Anayasası:

MADDE 42- …

Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.

 

2-1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu:

             Madde 17 – …

             Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Millİ Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.

             Madde 56 – Eğitim ve öğretim hizmetinin, bu kanun hükümlerine göre Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur.

             Madde 57 – Askeri maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz.

3-5580 sayılı Özel Öğretim  Kurumları Kanunu:

MADDE 3 – Bir kurumda öğretime başlayabilmek için kurum açma izni alınması zorunludur. İzin başvuruları ilgili millî eğitim müdürlüğüne yapılır.

Kurum açma izni alınmadıkça, kuruma öğrenci kaydı yapılamaz.

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından; hizmet içi eğitim kapsamına giren faaliyetler dışında Kanun kapsamında belirtilen faaliyetler, bu Kanuna göre yetkili makamlardan kurum açma izni alınmadan yapılamaz.

Özel öğretim kurumları mevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir.

            (Ek fıkra: 1/3/2014-6528/10 md.) Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faaliyetler Bakanlığın izin ve denetimine tabidir. Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları için bu Kanunda öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür.

(Ek fıkra: 2/12/2016-6764/61 md.) Bu Kanun kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yapan ancak bu Kanuna uygun olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler valiliklerce kapatılır.

            MADDE 11 – Kurumlar ve bu kurumlarda görevli personel, Bakanlığın denetimi ve gözetimi altındadır.

4-652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

MADDE 13 – (1) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın ilgili birimleriyle işbirliği içinde, yükseköğretim dışındaki her kademedeki özel öğretim kurumlarının açılmasına izin vermek ve bunları denetlemek.

 

 

Yukarıda belirtilen kanunlar ve kararnamelerden de açıkça anlaşılacağı üzere, Türkiye Cumhuriyetinde resmi ya da özel eğitim-öğretim ve öğrenci barınma faaliyetlerinin tamamı Milli Eğitim Bakanlığının iznine tabidir. Bakanlığın izni ve onayı olmadan yapılan tüm eğitim öğretim faaliyetleri “KAÇAK FAALİYET” kapsamında olup, valilikler tarafından kapatılır.

 

Yukarıda belirtilen Kanunlar ve kararnamelerin yanı sıra, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 25/05/2015 tarih ve E.5361317 sayılı Genelge emirleri doğrultusunda, Bursa Valiliğinin 01/10/2015 tarih E.9697799 sayılı yazıları ile  “İZİNSİZ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ BARINMA FAALİYETİ GÖSTEREN YERLERİ İZLEME VE KOORDİNASYON KOMİSYONU” oluşturulmuş olup, ilgili komisyonda, Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü,  Orhangazi Belediyesi, Orhangazi Sosyal Güvenlik Kurumu, Orhangazi Vergi Dairesi Müdürlüğü, Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli elemanlar bulunmaktadır.

Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de üyesi olduğu bu komisyon geçtiğimiz 3 yıl içinde yaptığı çalışmalarda;

a-izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yapan 4 kurum kapatılmıştır.

b-6 kuruma idari para cezası kesilmiştir.

c- 5 kurum hakkında idari soruşturma açılmıştır.

 

 

Adı geçen dernek hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 04/09/2018 tarihli yapılan şikayet üzerine ilgili komisyon tarafından24/10/2018 Çarşamba günü gidilmiş, mevzuat çerçevesinde işlem yapılmış ve gerekli tutanaklar tutularak valiliğe gönderilmiştir.

Adı geçen dernek, müdürlüğümüz tarafından son bir yıl içinde iki defa uyarılmasına rağmen kaçak eğitim faaliyetine devam etmiş, kanunsuz ve izinsiz eğitim faaliyetini örtbas etmek için müdürlüğümüze ve valilik oluru ile kurulan komisyon üyelerine iftira atarak kendilerini masum ve mağdur göstererek kamuoyunu yanlış yönlendirme yoluna gitmiştir.

Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen görev ve sorumluluklarımızı tarafsız şekilde, hiçbir kişi ve kuruma ayrıcalık tanımadan yerine getirmeye devam edeceğimizi, ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında mesnetsiz iftira ve karalama yapmaya çalışanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin tarafımızdan başlatılacağının bilinmesini kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Hüseyin KARATOSUN

Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü

Camikebir Mah. Tozkoparan Cd. Hükümet Konağı B Blok Orhangazi BURSA - 0224 573 51 79

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.