BURSA ORHANGAZİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kantin İhalesi Duyurusu

Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kantin İhalesi Duyurusu

 

İLAN

ORHANGAZİ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

OKUL KANTİN İHALESİ İLANI

 

Madde 1. İdareye İlişkin Bilgiler

a. İdarenin Adı       : Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü

b. Adresi                :  Arapzade Mah. Açıkbaştarla Sk. 2 Nolu Aralık No:10 Orhangazi/BURSA

c. Telefon No         : 0224-573 1595

ç. Fax No               : 0224-

 

S.N.

İŞİN ADI

ÖĞRENCİ SAYISI

AYLIK MUAMMEN

KİRA BEDELİ

YILLIK MUAMMEN

KİRA BEDELİ

(9 AYLIK)

GEÇİCİ

TEMİNAT

%10

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

 

Orhangazi Kız Anadolu İmam Lisesi Müdürlüğü Kantin Kiralaması

270

2.600,00 TL

23.400,00 TL

2.340,00 TL

06.10.2022

15.00

 

Madde 2. İhale ile ilgili Bilgiler

a.Orhangazi İlçesine bağlı aşağıda belirtilen okul kantininin kiralama işlemleri 2886 sayılı ihale kanununun 51/g maddesi gereğince pazarlık usulü ihale edilecektir.

b. İhale Yukarıda Belirtilen gün ve saatte Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

c. İhale dosyaları Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.

Madde 3. İsteklilerden ihaleye katılabilmek için istenilen belgeler.

a) Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Orhangazi Vakıfbank Şubesi nezdindeki TR 87 0001 5001 5800 7303 9931                          31  nolu hesabına,  yıllık muhammen bedelin % 10'u kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu,

b) Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)

c) Nüfus cüzdan örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesinin aslı,

e) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu,

f) İhaleye Tüzel Kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri,

g)3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Kantin İşletmeciliği alanında alınmış ustalık belgesi. Katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az biri.

Katılımcılardan kantin işletmeciliği ustalık belgesine sahip olan isteklilerin belgelerinin tamam olması durumunda, kalfalık belgesine sahip olan isteklilerin belgeleri değerlendirmeye alınmayarak istekliye iade edilecektir. Usta Öğreticilik belgesi Ustalık belgesi ile aynı değerlendirilecektir. Usta Öğreticilik belgesine sahip olan katılımcılar diğer Ustalık belgesine sahip olan katılımcılara bir üstünlük sağlamaz ikisi de aynı değerlendirilecektir. (Usta öğreticilik belgesi ve Ustalık belgesi) Ancak, ustalık belgesine sahip olan isteklilerin evraklarının eksik olması durumunda, kalfalık belgesine sahip isteklilerin belgeleri değerlendirilecektir. (3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Ustalık veya Kalfalık belgesi yoksa Ustalık veya Kalfalık Belgesini almaya hak kazandığına dair, kurs merkezi müdürlüğünden alınacak belgenin aslı.)

Kantin işletmeciliği meslek dalı, 06.02.2006 tarih ve 26072 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamına alındığından, diğer meslek kuruluşları tarafından verilen Ustalık ve Kalfalık Belgesi geçersiz sayılacaktır.

ğ)İhaleye katılacaklardan Kantinciler odasından/ilgili esnaf odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı) yeni tarihli (ilanın yayın tarihi ile ihale tarihi arasındaki tarihlerde) olacaktır.

h) Öğrenim Belgesi Aslı veya noter onaylı sureti (En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar.)

ı) İstekli tarafından şartnameyi "okudum tüm şartları kabul ediyorum" yazılarak ve imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği .

i) Teklif mektubu (Kapalı Zarf İçerisinde) .

j) İhaleye katılmak için Şartname bedeli olan 200,00 TL. nin Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığının Orhangazi Ziraat Bankası Şubesi nezdindeki TR 680001000315749140625001 nolu hesabına, yatırıldığına dair banka dekontu.

k) Okul İdaresinden alınmış, Okul kantinini veya kantin yerini Gördüğüne Dair Yer Gördü Belgesi, Aslı -Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

l) Vergi borcu yoktur belgesi,

m) Sigorta borcu yoktur kağıdı

İstenilen belgelerin (g maddesi hariç) ihale tarihinden önce 6 (altı) ay içerisinde düzenlenmesi gereklidir. Düzenleme tarihi 6 (altı) aylık süreyi gecen belgeler geçersizdir.

Madde 4. Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması

a) İstekliler tekliflerini ihale saatine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vereceklerdir. Posta ile gönderilen tekliflerdeki gecikmelerden idaremiz sorumlu olmayıp, postada geciken teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Aslı istenilen belgelerin fotokopisi verildiği takdirde mutlaka noter onaylı veya idarece Aslı gibidir onaylı olacaktır.

c) Müracaat evrakı içerisinde, yukarıda belirtilen belgelerin tamamı bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5. İhaleye Katılacaklar

a) İhaleye sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler kabul edilecektir.

Madde 6. İhaleye Katılmayacak Olanlar

a) Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamaz.

b) Daha önce herhangi bir okulun kantin veya benzeri yerlerin işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler bu ihaleye katılamazlar. Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek sözleşmeler fesih edilecektir.

Madde 7. İhaleyi kazanan işletmeci:

a) ihale kararı kendisine tebliğinden sonra veya tebliğ edilmeden kantin işletmeciliğinden vazgeçtiğini veya gerekli şartları yerine getirip sözleşmeyi imzalamadığı takdirde ihaleye katılmak için yatırmış olduğu geçici teminat idareye gelir kaydedilir.

b) Sözleşmeyi imzalamakla birlikte bir yıl içinde işletmecilikten vazgeçtiği ya da sözleşmeyi feshettiği takdirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.

Madde 8. Sözleşmeye İlişkin Bilgiler

a) Kira sözleşmesinin süresi 5 (beş) yıldır. Kiralama işleminde ilk yıl kira bedeli ihale bedelidir. İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (TÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılır. Kira 9 ay ödenecektir, okulun kapalı olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için kira ödenmeyecektir. Ancak Şubat ayında kira bedelinin yarısı alınacaktır.  Bu nedenle yıllık sözleşme bedeli aylık kira bedelinin dokuzla çarpılması sonucu bulunacak miktar olacaktır.

b) Tekliflerin açılması neticesinde; istekliler tarafından verilen tekliflerin komisyonca uygun görülmemesi halinde komisyon istediği takdirde isteklilerle pazarlık yapabilir

c) İhaleyi kazanan işletici, Kantinciler/esnaf Odasına üye değil ise, 1 (bir) ay içerisinde üye olmak zorundadır. Aksi halde işletmecilikten vazgeçmiş sayılacak ve sözleşmesi fesih edilecektir.

ç) İhaleyi kazanan işleticiler, 09.02.2012tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ekinde yayınlanan EK-2 kantin kira sözleşmesi ve ihale şartnamesi ile Okul Aile Birliği Yönetmelik hükümlerine uymayan işleticinin sözleşmesini tebligata gerek kalmaksızın fesih eder ve kesin teminatını idareye gelir kaydedilir.

d) İhaleyi kazananlardan, ihalede belirlenen aylık kiranın dokuzla çarpılması ile bulunacak yıllık (9 aylık) sözleşme bedelinin %15'si kadar kesin teminat alınacak olup, kesin teminat sözleşme imzalamadan Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün  Orhangazi Vakıfbank Şubesi nezdindeki TR 87 0001 5001 5800 7303 993131  nolu hesabına Okulun ve kiralanacak yerin adı belirtilerek nakit olarak yatırılacaktır. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları bir hafta sonra kendilerine iade edilecektir.

e)  09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği EK: 2 sözleşme örneğinin Özel şartlar 1. maddesine göre;

Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir.

f) İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamadan, Hepatit ve Hiv Virüsü taramalarını yaptırarak kan sonuçlarını Okul Müdürlüğüne sunacaklardır. Rapor sonucu olumsuz olan istekli ile sözleşme düzenlenmeyecektir.

g) Kiracı kantin ve yemekhane hizmeti için iş bu şartnamede belirlenen alanlarda Okul Müdürlüğü ile Birliğin müşterek yazılı onayı olmaksızın tesis masrafı yapamaz, değer arttırıcı yatırımda bulunamaz. Okul Müdürlüğü ile Birliğin müşterek yazılı onayı olmaksızın yapılan tesis masrafları ile değer arttırıcı yatırımların Kiracı tarafından sözleşme bitiminde taşınacağı kabul edilir.

ğ) İhaleyi kazanan işletici kantini kendi çalıştıracak olup, hiçbir suretle devir veya temlik yapamaz,

h) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve teklifini uygun gördüğüne vermekte serbesttir.

 

 

                                                                                                                           26.09.2022

                                                                                                       Orhangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

                                                                                                                  Okul Aile Birliği Başkanlığı

Camikebir Mah. Tozkoparan Cd. Hükümet Konağı B Blok Orhangazi BURSA - 0224 573 51 79

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.