BURSA ORHANGAZİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kantin İhale İlanı

Kantin İhale İlanı

İlçemiz Orhangazi Ortaokulu Kantin İhalesi 19.02.2019 tarihinde saat 15.00 da İlçe Milli Eğitim toplantı salonunda yapılacaktır.

ORHANGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARIN

KANTİN İHALESİ ŞARTNAMESİ

 

MADDE-1-İş Sahibi İdareye İlişkin Belgeler

İdarenin Adı   : Orhangazi Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanlığı

Adres             : Camikebir mah.Tozkoparan cad. Sok No:85 Orhangazi/BURSA

Telefon           : 0 224 573 10 19

Faks               : 0 224 573 10 29

 

MADDE-2-İhale Edilecek Okul Kantinleri

S.N.

İŞİN ADI

ÖĞRENCİ SAYISI

AYLIK MUAMMEN

KİRA BEDELİ

YILLIK MUAMMEN

KİRA BEDELİ

(9 AYLIK)

GEÇİCİ

TEMİNAT

%10

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Orhangazi Ortaokulu Okul Müdürlüğü Kantin Kiralaması

1030

6.500,00 TL

58.500,00 TL

5.850,00 TL

19.02.2019

15.00

 

MADDE-3- İhale İle İlgili Bilgiler

İhale Usulü :2886 Sayılı İhale Kanununun 51/g maddesi pazarlık usulü

İhalenin Yapılacağı Adres :Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonu, Hükümet

Konağı 4. Kat Orhangazi-BURSA

 MADDE-4-İhaleye katılmak için istenilen belgeler

a) Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Orhangazi Vakıfbank Şubesi nezdindeki TR 87 0001 5001 5800 7303 9931 31 nolu hesabına,  yıllık muhammen bedelin % 10’u kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu,

b) Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)

c) Nüfus cüzdan örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesinin aslı ,

e) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu,

f) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre Kantin İşletmeciliği alanında alınmış ustalık belgesi. Ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az biri.

Katılımcılardan ustalık belgesine sahip olan isteklilerin belgelerinin tamam olması durumunda, kalfalık belgesine sahip olan isteklilerin belgeleri değerlendirmeye alınmayarak istekliye iade edilecektir. Usta Öğreticilik belgesi ve Ustalık belgesi aynı değerlendirilecektir. Usta Öğreticilik belgesine sahip olan katılımcılar diğer Ustalık belgesine sahip olan katılımcılara bir üstünlük sağlamaz ikisi de aynı değerlendirilecektir. (Usta öğreticilik belgesi ve Ustalık belgesi) Ancak, ustalık belgesine sahip olan isteklilerin evraklarının eksik olması durumunda, kalfalık belgesine sahip isteklilerin belgeleri değerlendirilecektir. (3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Ustalık veya Kalfalık belgesi yoksa Ustalık veya Kalfalık Belgesini almaya hak kazandığına dair, kurs merkezi müdürlüğünden alınacak belgenin aslı.)

Kantin işletmeciliği meslek dalı, 06.02.2006 tarih ve 26072 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamına alındığından, İlgi meslek kuruluşları tarafından verilen Ustalık ve Kalfalık Belgesi geçersiz sayılacaktır.

g)İhaleye katılacaklardan Kantinciler odasından adına kayıtlı kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı) yeni tarihli (ilanın yayın tarihi ile ihale tarihi arasındaki tarihlerde) olacaktır.

h) Öğrenim Belgesi Aslı veya noter onaylı sureti (En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar)

ı) İstekli tarafından şartnameyi “okudum tüm şartları kabul ediyorum” yazılarak ve imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği (Bu belge) şartname bedeli yatırıldıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak.

i) Teklif mektubu (Kapalı Zarf İçerisinde)

j) İhaleye katılmak için Şartname bedeli olan 150,00. TL. nin Orhangazi Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanlığının Orhangazi Vakıfbank Şubesi nezdindeki TR080001500158007305080565 nolu hesabına,  yatırıldığına dair banka dekontu.

k) Okul İdaresinden alınmış, Okul kantinini veya kantin yerini gördüğüne dair yer gördü belgesinin aslı Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

l) Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi

m) Sosyal Güvenlik Kurumundan sigorta borcu yoktur belgesi.

İstenilen belgelerin (g maddesi hariç) ihale tarihinden önce 6 (altı) ay içerisinde düzenlenmesi gereklidir. Düzenleme tarihi 6 (altı) aylık süreyi gecen belgeler geçersizdir.

MADDE-5-Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması:

Son Teklif verme tarihi ve saati         : 19/02/2019 tarihi ve yukarıda belirtilen ihale saatine kadar

Tekliflerin sunulacağı yer                  : Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

Dış Zarfın Hazırlanması:

İhaleye katılmak için istenilen belgelerin tamamı ve teklif mektubu (kapalı zarf içerisinde) bir zarfın içerisine konularak ağzı kapatılarak yapıştırılır, yapıştırılan kısım istekli tarafından imzalanır. Zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, adresi, telefon numarası ve ihale edilecek okul kantininin adı yazılarak İdareye sunulur.

Teklif Mektubunun Hazırlanması:

Şartname ekindeki örneğe göre doldurulacaktır. Şartnamenin okunup kabul edildiği ve teklif mektubu olduğu belirtilecek, teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile yazılacak, silinti kazıntı olmayacak, adres ve irtibat için telefon numarası yazılacak. Teklif mektubu ayrı zarfa konularak zarfın ağzı kapatılarak yapıştırılır. Yapıştırılan kısım istekli tarafından imzalanır zarfın üzerine teklif mektubu olduğu ve isteklinin adı soyadı ve adresi yazılacaktır. Örneğe uygun düzenlenmeyen teklifler değerlendirmeyecektir.

Tekliflerin açılması neticesinde; istekliler tarafından verilen tekliflerin komisyonca uygun görülmemesi halinde komisyon istediği takdirde isteklilerle pazarlık yapabilir.

MADDE–6  Dış zarfların ve tekliflerin açılması

Dış zarfların alınış sırasına göre isteklilerin huzurunda açılır. İstenilen belgeler kontrol edilerek, belgeleri eksik olanların veya usulüne uygun belgesi olmayanların teklif mektupları açılmadan isteklilere iade edilir.

Belgeleri yeterli görülen isteklilerin teklif mektupları açılarak, teklif edilen fiyatlar istekliler huzurunda duyurulur.

MADDE–7 İhaleye Katılamayacak Olanlar:

1- İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.

2- Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

3- Daha önce herhangi bir okulun kantin veya yemekhane işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedilenler bu ihaleye katılamazlar. Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin durumunun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek sözleşmeler fesh edilecektir.

4- Üzerine kayıtlı kantin işletmesi bulunanlar ihaleye katılamaz.

MADDE–8 İhaleye Katılacaklar

1-İhaleye sadece gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olmayı kabul eden gerçek kişiler girebilir.

MADDE–9- Teminatın Verilmesi

Geçici Teminat: Teminatını nakit yatırmak isteyen istekli, ihale edilecek okulun yıllık muhammen bedelin % 10 geçici teminatı Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Orhangazi Vakıfbank Şubesi nezdindeki TR 87 0001 5001 5800 7303 993131  nolu hesabına yatırılacaktır.

Kati Teminat: İşletmeci tarafından yıllık (9 aylık) sözleşme bedelinin %20’si tutarında Kesin Teminat verilecektir. Kesin teminat bedeli Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Orhangazi Vakıfbank Şubesi nezdindeki TR 87 0001 5001 5800 7303 993131 nolu hesabına yatırılacaktır.

2886 Sayılı Devlet İhale kanununda 26. maddesinde belertilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.

MADDE–10- Sözleşmeye İlişkin Bilgiler:

1- Sözleşme Süresi: Sözleşme tarihinden itibaren 1(bir) yıllık süreyi kapsar

2- İhale üzerinde kalan istekli sözleşme imzalamadan, Hepatit ve Hiv Virüsü taramalarını kan sonuçlarını okul idaresine sunacaklardır. Rapor sonucu olumsuz olan istekli ile sözleşme düzenlenmeyecektir.

3- İhaleyi kazanan işletici, Kantinciler/esnaf Odasına üye değil ise, 1 (bir) ay içerisinde üye olmak zorundadır. Aksi halde işletmecilikten vazgeçmiş sayılacak ve sözleşmesi fesih edilecektir.

4-İstekli sözleşme imzaladıktan sonra gerçek usulde vergi mükellefi olduğunu kanıtlayan belgeyi 1 (bir) ay içerisinde Okul müdürlüğüne ibraz edecektir. Söz konusu belgeyi ibraz etmeyenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye irat kaydedilecektir.

5-İhaleyi kazanan işletmeci:

 a) ihale kararı kendisine tebliğinden sonra veya tebliğ edilmeden kantin işletmeciliğinden vazgeçtiğini veya gerekli şartları yerine getirip sözleşmeyi imzalamadığı takdirde ihaleye katılmak için yatırmış olduğu geçici teminat idareye gelir kaydedilir.

b) Sözleşmeyi imzalamakla birlikte bir yıl içinde işletmecilikten vazgeçtiği ya da sözleşmeyi feshettiği takdirde ise yatırmış olduğu kesin teminatı iade edilmeyerek idareye gelir kaydedilir.

6- Yaz tatilinde kira alınmayacaktır.(Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında kira alınmayacak.)

7- İhaleyi kazanan işletici Kantini kendi çalıştıracak olup, hiçbir suretle devir veya temlik yapamaz. Devir yapıldığı tespit edildiği zaman yapılan sözleşme fesih edilerek kesin teminat idareye gelir kaydedilir.

8- Sözleşme konusu kantinin elektrik, su, ısıtma gideri, okulun sayaçlarından ayrı ise tahakkuk eden fatura bedelleri ilgili tahsilât müdürlüklerine, okulun sayaçlarıyla aynı ise öncelikle süzme sayaç konulması ve okul idaresi tarafından takip edilerek kullanılan elektrik, su, doğalgaz, miktarı işletmeci tarafından okul Aile Birliği hesabına yatırılacak, tahakkuk dönemlerinde okul Aile Birliği hesabından ödenerek dekontlar Orhangazi İlçe Özel idaresi veya Milli Emlak Müdürlüğüne teslim edilir.

MADDE–11 Sözleşme Feshi:

İdare bu şartnameye ve 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği ekinde yayınlanan EK-2 kantin kira sözleşmesi ile Okul Aile Birliği Yönetmelik hükümlerine uymayan işleticinin sözleşmesini tebligata gerek kalmaksızın fesh eder ve kesin teminatını idareye gelir kaydeder.

MADDE–12     09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği EK: 2 sözleşme örneğinin Özel şartlar 1. maddesine göre;

Kiracının değişmesi durumunda; kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman da dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili oda temsilcisinin/kuruluşun ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski kiracıya yeni kiracı tarafından ödenir.

MADDE-13 Yüklenici idareden izin almadan her hangi bir sabit tesis masrafı yapmayacaktır. İdareden izin alınarak yapılan sabit tesise ait faturanın bir örneğinin okul Müdürlüğüne teslim edilmesi, Yüklenici 1 (bir) yıllık sözleşme süresi sona ermeden kendiliğinden kantin işletmeciliğini bıraktığı takdirde, yüklenicinin yapmış olduğu sabit tesis masrafları ile bir önceki yükleniciye ödenen okul kantinine yapılan tüm sabit tesis masrafları Okul Aile Birliğine irad kaydedilir. Yüklenici bu durumda her ne ad altında olursa olsun okula yaptığı sabit tesislerle ilgili her hangi bir hak iddia edemez.

MADDE–14: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve teklifini uygun gördüğüne vermekte serbesttir.

 

07/02/2019

İDARE

Tülay EKŞİ

Orhangazi Ortaokulu Okul Okul Aile Birliği Başkanı

Camikebir Mah. Tozkoparan Cd. Hükümet Konağı B Blok Orhangazi BURSA - 0224 573 51 79

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.