BURSA ORHANGAZİ İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğretmenevi Lokali İhalesi

Öğretmenevi Lokali ve Büfesi ihalesi 28/03/2017 tarihinde saat 10:00 da ilçemiz Kaymakamlık Toplantı salonunda yapılacaktır. Ayrıntı şartnamesi sitemizden duyurulacaktır.
Öğretmenevi Lokali İhalesi

T.C.

ORHANGAZİ KAYMAKAMLIĞI

Öğretmenevi Müdürlüğü

 

LOKAL VE BÜFENİN İHALESİ İDARÎ ŞARTNAMESİ

 

Madde 1 – İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler

1.1.      İş Sahibi İdarenin;

a) Adı (Unvanı)                         : Orhangazi Öğretmenevi Müdürlüğü

b) Adres                                    : Camikebir Mahallesi Yalova Caddesi No:1 ORHANGAZİ

c) Telefon Numarası                  : ( 0224) 5733712

d) Faks numarası                       : ( 0224 ) 5721434

e) Elektronik posta Adresi        : 963575@meb.k12.tr

f) İlgili personelin Adı-soyadı/unvanı: Salih AĞRAK (Müdür V.)

1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve telefon numaralarından görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

 

Madde 2 – İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler

İhale konusu malın;

a) Adı: Orhangazi Öğretmenevi Müdürlüğü binası içerisinde bulunan Lokal ve büfenin 1 (bir) Yıllık amortisman karşılığı işletme işi.

b) Miktarı (fiziki) ve Türü: Bina projesinde gözüken ekli krokide belirtilen yerlerin 1 (bir) yıl  süreyle işletilme işi.

 

Madde 3 – İhaleye İlişkin Bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

a) İhale Usulü                                    : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 51-g maddesi uyarınca

b) İhalenin Yapılacağı Adres          : Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) İhale Tarihi                                   :28/03/20017 Cuma

d) İhale Saati                                     : 10.00

e) İhale Komisyonu Toplantı Yeri  : Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonu

 

Madde 4 – İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini

4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.

a) İhale dokümanının görülebileceği yer               : Orhangazi Öğretmenevi Müdürlüğü

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer         : Orhangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / ORHANGAZİ

c) İhale dokümanı satış bedeli                                : İhale dokümanını almak isteyenler, 200,00(ikiyüzTL)doküman bedelini Türkiye ziraat bankası Orhangazi şubesi 6507992 numaralı işletme hesabına yatırmaları gerekmektedir.

4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare, bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır.

4.3. İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.

 

Madde 5 – Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati

5.1.

a) Tekliflerin Sunulacağı Yer : Orhangazi Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi (İhale Tarihi)     : 28/03/2017 Salı

c) Son teklif verme saati (İhale saati)         : 10.00

5.2. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.3. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu Şartnamenin 14 üncü maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

5.4. İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

5.5. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

5.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo–Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.

 

Madde 6 – İhale Dokümanının Kapsamı

6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

a) İdari Şartname

c)Teknik Şartname

e) Yer Krokisi

d) Fiyat Teklif Mektubu ve Zarfı (1 Adet)

e)Son 1 yılın büfe ve lokal cirosunun gösterir tablo

 

6.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince, idarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine idare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.

6.3. İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

 

Madde 7-İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a)Tebligat için adres beyanı;

1) Yerleşim yeri belgesi (Nüfus Müdürlüğü veya Muhtarlıktan alınacak)

 2) Nüfus cüzdan örneği veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,

3) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesinin aslı ,

4) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu,

b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen onaylı teklif mektubu,

c)Mesleki Yeterlilik Belgesi:

Meslek Yeterlik Belgesi yerine geçecek belgeler; (Aşağıdaki belgelerden bir tanesi yeterlidir.)

1.Restoran, Lokanta, Kantin, Kafeterya, Çay Bahçesi, Pastane, Yemekhane, Yemek Fabrikası,  Dinlenme Tesisi gibi gıdaya yönelik hizmet sektöründe hizmet verdiğine dair Esnaf Sanatkârlar Odası yada Sanayi Sicil Kaydı Sureti 2.Bakanlıklara bağlı gıda üzerine alınmış bir Ustalık Belgesi yada Usta Öğreticilik Belgesi

h) Öğrenim Belgesi Aslı veya noter onaylı sureti (En az ilkokul veya ilköğretim okulu mezunu olmayanlar bu ihaleye katılamazlar)

ı) İstekli tarafından şartnameyi “okudum tüm şartları kabul ediyorum” yazılarak ve imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği (Bu belge) şartname bedeli yatırıldıktan sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak.

i) Teklif mektubu (Kapalı Zarf İçerisinde)

j) İhaleye katılmak için Şartname bedeli olan 200,00. TL. nin Orhangazi Öğretmenevi Müdürlüğüne ait Orhangazi Ziraat Bankası Şubesi nezdindeki 6507992 nolu hesabına,  yatırıldığına dair banka dekontu.

k) Öğretmenevi İdaresinden alınmış, Lokal ve Büfenin yerini gördüğüne dair yer gördü belgesinin aslı Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

l) Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi

m) Sosyal Güvenlik Kurumundan sigorta borcu yoktur belgesi.

 

Madde 8 - İhale Dışı Bırakılma Nedenleri

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan.

c) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.

d) Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan.

e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen.

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlâkına aykırı faaliyetlerde bulunduğu idare tarafından ispat edilen.

g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan.

h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.

i) Şartnamenin 9 uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) Şartnamenin 9 inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilen.

k) Daha önce öğretmenevinde müstecirlik yapmış olup kuruma karşı sorumluluklarını yerine getiremediğinden dolayı sözleşmesi uzatılmayan.

 

Madde 9- Yasak Fiil veya Davranışlar

9.1. İhale süresince, aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

e) Şartnamenin 9’uncu maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

9.2. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında fiil veya davranışın özelliğine göre 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

 

Madde 10- İhale Konusu İşyerlerinin ve Müştemilatının Görülmesi

10.1 – İhale konusu işyeri ve çevresini gezmek, müştemilatları incelemek; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresini görmek isteklilere aittir.

10.2 – İdare, istekli veya temsilcilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin gerçekleştirileceği işyerine girmesi için gerekli izni ve müştemilatlarla ilgili istenilen her türlü bilgi verilecektir.

10.3 – Tekliflerin değerlendirmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

 

Madde 11- Teklif Hazırlama Giderleri

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

Madde 12- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması

12.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 2 (İki) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

12.2. Açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan tüm isteklilere yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, son teklif verme gününden 1 (Bir) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacaktır.

12.3. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; açıklama talebinde bulunan isteklinin kimliği belirtilmez.

12.4. Yapılan yazılı açıklamalar ihale dokümanını açıklamanın yapıldığı tarihten sonra alan isteklilere ihale dokümanı içerisinde verilir.

 

 

Madde 13- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması

13.1. İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir.

13.2. Zeyilname ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az 1 (BİR) gün önce bilgi sahibi olmaları sağlanır.

13.3. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, idare ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla 2 (İKİ) gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir.

13.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı tanınacaktır.

 

Madde 14 - İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği

14.1. İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

14.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilân edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

14.3. İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir.

14.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle, isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

 

Madde 15 – Alt Yükleniciler

Müstecir, işleteceği yeri kısmen veya tamamen başkasına devredemez, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devredemez. Hiçbir nedenle işleteceği yeri kısmen veya tamamen başkasına işgal ettiremez. İş ortağı veya kar ortağı alamaz, kısmen veya tamamen rehin, ipotek veya ayni hak tesisine konu edilemez. Bunun müstecir tarafından yapılması veya idarece tespiti halinde başka bir şeye gerek kalmaksızın sözleşme tek taraflı feshedilebilir. Sözleşmenin feshine ilişkin hükümler müstecir hakkında uygulanır.

 

Madde 16 - Teklif ve Sözleşme Türü

İstekliler tekliflerini,  2886 sayılı kanunun 51.g maddesine göre pazarlıkla götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliye toplam bedel üzerinden sözleşme düzenlenecektir.

 

Madde 17 - Teklifin Dili

Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır.

 

Madde 18 – Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi

İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarı Türk Lirası (TL) olarak belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemeleri Türk Lirası ile yapılır.

 

Madde 19 – Kısmî Teklif Verilmesi

Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilebilir.

 

Madde 20 - Tekliflerin Sunulma Şekli

20.1. Teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

          Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

20.2. Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.

20.3. Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

20.4. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, yeniden tespit edilen son teklif verme tarihine ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

 

Madde 21 - Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği

21.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

21.2. Teklif Mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

d) Teklif mektubunun ad, soyad yazılmak veya firmanın kaşesi basılarak yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

 

Madde 22- Tekliflerin Geçerlilik Süresi

22.1. Teklifler ihale günü için geçerlidir

 

Madde 23 - Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar

23.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince yapılacak her türlü ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç isteklilerce teklif edilecek fiyatta dahil edilecektir.

23.2. (26.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemleri oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir.

23.3. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak stopaj, Katma Değer Vergisi (KDV) ve diğer bütün resim ve harçlar yükleniciye aittir.

 

Madde 24 - Geçici Teminat

24.1.İhaleye kazanan firmadan demirbaşların maliyetleri de düşünülerek 4.000,00 (DÖRTBİN TL) geçici teminat alınır.

24.2.sözleşme bitiminde demirbaş malzemeler sayılarak zarar ziyan tespiti yapıldıktan sonra geçici teminat iade edilir.

 

Madde 25- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler

25.1. Teminat Türk lirası olarak kabul edilecektir.

 

 

Madde 26 - Geçici Teminatın Teslim Yeri

26.1. Teminat mektupları, teklif zarfının içinde ihale komisyonuna sunulur.

26.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Türkiye Türkiye ziraat bankası Orhangazi şubesi 6507992 numaralı işletme hesabına yatırılarak makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

 

Madde 27 - Geçici Teminatların İadesi

27.1. Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek suretiyle yapılır.

 

Madde 28 - Tekliflerin Alınması ve Açılması

28.1. Teklifler, bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar idareye (tekliflerin sunulacağı yere) verilecektir.

28.2. İhale Komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır;

28.2.1. İhale Komisyonunca bu Şartnamede belirtilen ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.

28.2.2. İhale Komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanması veya kaşelenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz.

28.2.3. Komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belgelerini geri verilmesini kararlaştırır. Bu işlemler, isteklilerin önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır.  ve daha sonra sıra ilk teklif mektupları açılır. Yapılan teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır. Teklif sahipleri tarafından imzalanır. İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı ondan sonra isteklilerden sırayla son tekliflerini kapalı zarf ile yapmaya davet eder. İhaleden çekilen isteklilere bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. 

İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar.

28.2.4. İstekliler son teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak İhale Komisyonunca imzalanır. En yüksek fiyat verenlerin, tekliflerin eşit olması durumunda; en yüksek fiyat taban alınarak, eşitlik bozuluncaya kadar yazılı olarak teklifleri alınır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak İhale Komisyonunca imzalanır.

28.2.5. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler İhale Komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

 

Madde 29 -Tekliflerin Değerlendirilmesi

29.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin maddelerine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

29.1.1. Bu Şartnameye göre teklif zarfı içinde sunulması gereken belgeler ve bu belgelere, ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin, isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri tamamlatılmayacaktır.

29.1.2. Ancak,

a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) İsteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, verilen süre içinde tamamlanacaktır.

29.1.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir.

29.2. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

29.2.1. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

29.2.2. En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

29.2.3. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde teklif geçersiz sayılır.

29.2.4. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

29.2.5 İhaleyi kazanan firmanın geçici teminatı 3 (üç) iş günü zarfında Kurumun Orhangazi Ziraat Bankası 6507992 nolu hesabına yatırması aksi takdirde sözleşme yapılmayıp, 2.sıradaki teklif sahibi sözleşmeye davet edilecektir.

 

Madde 30 – İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi

30.1. İhale Komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

30.3. idarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır.

 

Madde 31- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi

31.1. İhale, ekonomik açıdan en yüksek teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

 

Madde 32 - İhalenin Karara Bağlanması

32.1. Bu Şartnamenin hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır.

32.2. İhale Komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, İhale Yetkilisinin onayına sunar.

 

Madde 33 - İhale Kararının Onaylanması

33.1. İhale Yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç 2 (iki) iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

33.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılacaktır.

 

Madde 34 - Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi

34.1. İta amirince onaylanan ihale kararları, onaylandığı günden itibaren en geç 2 işgünü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline, imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. 

 

Madde 35 -Sözleşmeye Davet

35.1. Bu şartnamenin maddelerinde belirtilen bildirim sürelerinin bitimini izleyen günden itibaren en geç üç (3) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli iadeli taahhütlü mektupla sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

35.2. Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle idarede de tebliğ edilebilir.

35.3. İsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen en fazla 3 (üç) gün içinde geçici teminatı vererek sözleşme imzalaması şarttır.

Madde 36 - Kesin Teminat

36.1. Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

36.2. Süresi gelen taksitinin ödenmemesi, müstecirin binaya hasar vermesi veya süre bitiminde demirbaş v.s. müştemilatı teslim aldığı gibi iade etmemesi durumunda işleme konarak nakde çevrilmek üzere 2886 sayılı D.İ.K.’nun 26. Maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerlerden (biri veya birkaçı) ödeme garantisi olarak alınır. Bu teminat idarece (işletme bedelinin ödenmemesi halinde) istenildiği zaman işleme konulur.

36.3. Kesin teminatta süre belirtilmez, sözleşme ve şartnameye uygun olarak isteklinin işletileni idareye tesliminden veya tamamen ilişkisinin kesilmesinden sonra geri verilir.

 

Madde 37 - Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu

37.1. İhale üzerinde kalan istekli, bu Şartnamenin 35.3 üncü maddesinde deki süre içinde kesin teminatı ve ek teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

37.2. Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı kuruma gelir kaydedilir.

37.3. Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

 

Madde 38 - Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibine Bildirim

38.1. İhale üzerinde kalan isteklinin kesin teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalayabilir. Bu durumda ihale yetkilisinin uygun görme onayından sonra en avantajlı ikinci istekliyle sözleşme imzalanır.

38.2. Söz konusu istekliye, bu Şartnamenin 35 ıncı maddesi hükümlerine göre tebligat yapılacaktır.

38.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

38.4. Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan bir yıla kadar, anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

 

Madde 39 - Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu

İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, bu Şartnamenin 35.1 inci maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş (5) gün içinde, on (10) gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu idareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

 

Madde 40 - İhalenin Sözleşmeye Bağlanması

40.1. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

40.2. İhale Yetkilisi ve Yüklenici tarafından imzalanan Sözleşme, notere tescil ve tasdik ettirilmeyecektir.

40.3. Sözleşmenin yapılmasına ait her türlü vergi, resim, harç gibi giderler yükleniciye aittir.

40.4. Bu hükümler yerine getirilmediği takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur. Geçici teminat idare lehine gelir olarak kaydedilir.

 

Madde 41 – İhale Konusu İşyerlerinin Teslimi

41.1.  Sözleşme yapılmasına müteakip; ihale konusu işyerleri, idarenin belirleyeceği görevliler ve müstecirin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından işyerleri içerisindeki müştemilatların sayımı ve tespiti yapıldıktan sonra bir tutanakla müstecire teslim edilecektir. Teslimden sonra bütün sorumluluk müstecire ait olacaktır.

41.2. Sözleşme yapılıp işletmeyi teslim almaya yanaşmadığı veya teslim aldıktan sonra akdin bitiminden önce terk ettiği takdirde, idare işleteni akit dairesinden kullanmaya hazır bulundurmuş sayılacağından, idarenin taşınmasın yeniden işletmeye verinceye kadar geçecek süre zarfında doğacak zararı ve yeniden yapılacak ihale sonucunda gelmesi muhtemel işletme geliri hükmen tahsil edilir.

 41.3.  Müstecir işletileni ne şekilde almışsa sözleşmesinin bitiminde aynı şekilde teslim etmek zorundadır. Ancak idarenin izni ile kullanım amaçlı müstecir tarafından yapılacak ilaveler sözleşme süresinin bitiminde idareye ücretsiz olarak bırakılacaktır.

 41.4. Müstecir giderleri tamamen kendisine ait olmasını kabul etse dahi, idareden resmen yazılı izin almadan bölme duvar, kapı, oda gibi taşınmaz malın esas yapısını değiştiremez veya herhangi bir ek yapamaz. Aksi takdirde taşınmaz malı eski duruma getirmeye ve işletmede meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. Bu gibi hallerde idare sözleşmenin fesinde de serbesttir.

41.5.  Müstecir idareden aldığı demirbaşları sözleşmenin bitiminde sayım listesinde aldığı gibi aynen teslim etmek zorundadır.

 

Madde 42 – İşletme Bedelleri ve Ödeme Takvimi

42.1. Yıllık işletme bedeli Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsünce yayınlanan bir önceki yılın aynı ayına ait ÜFE ve TÜFE bazlı fiyat endeksi oranlarından yüksek olanı ve Maliye Bakanlığının tebliğleri dikkate alınarak hesaplanır.

42.2. Yıllık Lokal ve büfe için ödenecek Amortisman  bedeli 36.000,00(otuz altı bin TL) olup, sözleşme imzalamaya mütaakip peşin kurumun ilgili hesabına yatırılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun belirtilen tarihten sonra amortisman bedelinin ödenme süresi 5 (beş) günü geçemez. Buna uyulmaması halinde, tebligatta bulunmaksızın sözleşme idarece tek taraflı fesih edilir ve ihale üzerinde kalana ait kesin teminat ve ek teminat idare lehine gelir kaydedilir.     

 

Madde 43 – Sözleşmenin Uygulamasına İlişkin Hususlar

43.1. Kefalet ve ihale pulları, kontrat pulları, noter harcı, kontrata tabi elektrik, gibi tüm giderler müstecire aittir. Çevre temizlik vergisi, elektrik, bakım onarım gibi tüm giderler müstecir aittir.  Elektrik, doğalgaz, su sayaçları ayrı olmadığından dolayı müstecir %75’ini Kurum ise %25’ini ödeyecektir. Müstecir yukarda ki tüm giderlerin idarece tespit edilen tutarı müdürlüğün tebliğinden 5 gün içinde ilgili hesaplara aktarmak zorundadır.

43.2. Müstecir elektrik, su, doğalgaz ve ısınma giderlerini idarenin belirtmiş olduğu tarihte ödemek zorundadır. Belirtilen tarihte ödeme olmaması durumunda 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun 51. Maddesi gereği bakanlar kurulunca tespit edilen oranda gecikme zammı alınır. Bu süre 30 (otuz) günü geçemez. Buna uyulmaması halinde, tebligatta bulunmaksızın sözleşme idarece tek taraflı fesih edilir ve ihale üzerinde kalana ait kesin teminat ve ek teminat idare lehine gelir kaydedilir.     

 

Madde 44 – Sözleşmenin İş Sahibi İdare Tarafından Denetimine ve Feshine İlişkin Hususlar

Müstecir sözleşmeyi imzaladığı tarihten itibaren sözleşmedeki tüm kuralları kabul etmiş sayılır. Sözleşme maddeleri gereği idare müsteciri denetlemekle yükümlüdür. İdare müsteciri denetlerken müstecir gerekli tüm kolaylıkları sağlamak zorundadır. Sözleşme içeriği uyulmayan kurallar varsa idare tarafından yazılı olarak ikaz edilir. Yazılı olarak 2. Uyarıdan sonra 15 (onbeş) günlük sürede işletme kusurunu veya eksiğini düzeltmezse sözleşme tek taraflı fesih edilir. Buna göre sözleşmesi fesh edilen işletmeci kurumun her türlü tazminat ve idarenin zararını ödemekle sorumludur.

Fesh edilmesi sonucunda teminat kurumun bütçesine gelir olarak kaydedilir.

Müstecirin yanında çalıştırılan tüm personelin sorumluluğu müstecire aittir. Çalışanlar hiçbir suretle kurumdan herhangi bir şey talep etmek durumunda değillerdir.

 

Madde 45 - İşe Başlama ve Bitirme Tarihi

45.1. Sözleşmenin imzalanmasından sonraki  günü  işe başlanacaktır.

45.2. İşin süresi sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen bir yıldır.

 

Madde 46 - Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

46.1. Süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

46.2. Mücbir sebepler;

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

46.2.1. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatım verilebilmesi için mücbir sebep oluşturacak durumun;

a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş bulunması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması,

d) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

e)Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.

46.3. İşletmecinin işletmeye ait süre uzatımı istemesi halinde süre uzatımı ita amirin onayıyla birer yıl halinde uzatılabilir.

Madde 47- Cezalar ve Kesintiler

47.1. İş ve hizmetin ifasında riayet edilecek hususlarda eksiklik görülmesi veya riayetsizliklerin tespiti halinde, durum idarece belirlenen kişiler ve işletmecinin tayin edeceği bir personel tarafından imzalanacak bir komisyon tutanağı ile tespit edilir ve beher gün için 200.00- TL ceza uygulanır. Yukarıda belirtilen durum, bir aylık dönem içerisinde 3 (üç) gün süreyle devam ettiği takdirde idare sözleşmeyi feshetmeye ve kesin teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Sözleşmenin bu şekilde feshi halinde müstecir idareden herhangi bir nam altında hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

47.2. Kusurlu tespit edilen personel idarenin yazılı talebi üzerine 3 (üç) gün içinde değiştirilmek zorundadır. Değiştirilmeyen her personel için günlük asgari ücretin 3 (üç ) katı ceza uygulanır.

 

Madde 48- Anlaşmazlıkların Çözümü

İhaleden ve sözleşmeden doğacak her türlü dava ve icra takiplerinden Orhangazi ilçe mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

 

Madde 49- Sözleşmenin tek taraflı feshine kurum idaresi karar verebilir. Artırmaya katılacak her istekli imzaladığı bu şartnamedeki şartları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Madde  50-GÜVENLİK,ARŞİV,ARAŞTIRMA SONUCUNDA FETÖ/PDY/DHKPC VE BÜTÜN İLLEGAL TERÖR UNSURLARI İLE İLİŞKİSİ TESPİT EDİLEN İLE ADLİ SUÇLARDAN SABIKA KAYDI BULUNAN KİŞİ VEYA KURULUŞLAR İHALEYE KATILAMAZLAR,KATILANLAR İLE SÖZLEŞME İMZALANMASI DURUMUNDA HER HANGİ BİR HAK TALEP ETMEKSİZİN SÖZLEŞME FESİH SEBEBİ SAYILIR

 

Madde 51- On (10) sayfadan, Elli (51) maddeden oluşan bu şartname, taraflarca okunup anlaşılarak iki nüsha halinde düzenlenerek ……../……../2017 tarihinde imzalanmıştır.

 

Camikebir Mah. Tozkoparan Cd. Hükümet Konağı B Blok Orhangazi BURSA - 0224 573 51 79

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.